Regulamin

Regulamin sklepu internetowego i świadczenia usług drogą elektroniczną

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu/Sklepu, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży produktów i usług przez Natalię Bogubowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Natalia Bogubowicz Delicious Place w sklepie internetowym www.sklep.deliciousplace.pl (zwanym dalej Sklepem).

2.Właścicielem Sklepu jest Natalia Bogubowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Bogubowicz Delicious Place, Krzeptów ul. Jagodowa 32/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 6951474663, e-mail: deliciousplace@op.pl, zwana dalej Sprzedawcą.

3.Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

II DEFINICJE

1.Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

 •  Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności praw-nych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, Dz.U.1964.16.93)
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów lub usług, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
 • Newsletter – e-maile wysyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, za jego zgodą, mogące zawierać informacje handlowe dotyczące oferty Sprzedawcy.
 • Produkty – produkty Sprzedawcy, prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie, w tym w szczególności tła fotograficzne i e-booki.
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Serwis – blog kulinarny znajdujący się pod adresem https://www.deliciousplace.pl
 • Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem: http://sklep.deliciousplace.pl, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu produktów i zapoznać się z ich właściwościami.
 • Sprzedawca – Natalia Bogubowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Bogubowicz Delicious Place, Krzeptów ul. Jagodowa 32/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 6951474663, e-mail: deliciousplace@op.pl, zwana dalej Sprzedawcą
 • Umowa – umowa sprzedaży zamówionego Produktu (Produktów) zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą a Klientem.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

III USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

     1) informacje związane z działalnością Sprzedawcy, w tym prezentację asortymentu Sklepu Internetowego, umożliwienie dokonywania zakupów Produktów, prezentację świadczonych przez niego usług oraz bezpłatne treści na blogu;

     2) realizowanie zamówień Klientów na Produkty i Usługi, wykonywanie Umowy sprzedaży.      

     3) treści informacyjne i marketingowe w formie Newsletter – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na wysyłanie mu Informacji Handlowych drogą elektroniczną (tzw. zapisania się na Newsletter) w formularzu dostępnym w Serwisie.

2.Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony:

    1) w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1.1 w chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu;

    2) w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1.2 po złożeniu Zamówienia na Produkt(y).

    3) w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1.3 w chwili zapisania się na Newsletter przez Użytkownika – Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Powinien w takim wypadku kliknąć na link otrzymywany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrybcji;

3.Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:

    1) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu/Sklepu;

    2) dane podane przeze mnie w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą;

    3) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy związanych z realizowanymi poprzez Serwis/Sklep usługami oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu/Sklepu.

4.Sprzedawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie dostawcy Internetu, Operatora sieci komórkowej, uszkodzenia urządzenia, prac serwisowych lub następstw siły wyższej lub działań osób trzecich itp. oraz zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu/Sklepu. Przerwy serwisowe będą trwać nie dłużej niż kilka godzin. Awarie mogą trwać dłużej niż kilka godzin. Sprzedawca zobowiązuje się, że niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii tak, aby Użytkownik mógł w jak najszybszym terminie korzystać z Serwisu/Sklepu. Użytkownik nie może zgłaszać do Sprzedawcy żadnych roszczeń związanych z przerwą w dostępności Serwisu/Sklepu, jeżeli jest ona spowodowana awarią lub przerwą serwisową. O przerwach serwisowych i awariach Sprzedawca będzie informował w Serwisie/Sklepie, o ile będzie to technicznie możliwe.

5.Sprzedawca zapewnia stosowanie następujących narzędzi w zakresie bezpieczeństwa:

    1) połączenie z Serwisem/Sklepem jest realizowane poprzez Internet (WWW) po protokole HTTPS zapewniającym szyfrowanie komunikacji, uwierzytelnianie stron oraz zapewniający integralność danych;

    2) infrastruktura techniczna (serwerownia), w której hostowany jest Serwis/Sklep zapewnia bezpieczeństwo zarówno samej aplikacji jak i gromadzonych danych poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu – serwery aplikacji i bazodanowe oraz innych narzędzi i urządzeń sieciowych zapewniających bezpieczeństwo np. programy antywirusowe pozwalające na eliminację złośliwego kodu;

    3) firewall’e – w celu zabezpieczenia Serwisu/Sklepu przed niepowołanym dostępem z Internetu;

    4) audyty bezpieczeństwa – wykorzystywane oprogramowanie jest stale monitorowane pod kątem występowania błędów umożliwiających dokonanie włamania na serwer.

6.Wszelkie treści oraz wizerunki graficzne Serwisu/Sklepu, w tym zdjęcia stanowią własność intelektualną Sprzedawcy oraz podlegają ochronie prawnej. Sprzedawca zastrzega możliwość skorzystania z drogi sądowej w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich praw autorskich.

7.W celu prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest:

    1) Posiadanie dostępu do Internetu;

    2) Zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;

    3) Włączona obsługa javascript;

    4) Akceptacja plików cookies.

8.Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

9.Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

10.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

IV SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Na stronie internetowej Sklepu zawarte są informacje o Produktach wraz z ich cenami i stanowią one zaproszenie do składania ofert. Ceny wskazane w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu jest cena podana w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

2.Klient może dokonać zakupu Produktu przez Złożenie Zamówienia. Zamówienie i zawarcie Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług uwarunkowane jest wypełnieniem przez Klienta, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy płatności i dostawy (w przypadku Produktów) a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.

3.Wybór Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do Koszyka, a zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie danych wskazanych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

5.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu wybranych Produktów w Koszyku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

6.Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawiera informacje dotyczące:

    1) przedmiotu zamówienia (zamawiane Produkty);

    2) ceny jednostkowej zamówionych Produktów;

    3) kosztów dostawy – w przypadku Produktów dostarczanych w inny sposób niż e-mailem;

    4) łącznej kwoty do zapłaty za całość Zamówienia;

    5) wybranej metody płatności.

    6) wybranego sposobu dostawy – w przypadku Produktów dostarczanych w inny sposób niż e-mailem;

    7) czasu realizacji zamówieniA.   

7. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.

8.Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Dziękujemy za złożenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, wraz z załączoną informacją o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy oraz formularzem odstąpienia od Umowy w formacie PDF (w przypadku Klientów będących Konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą). W przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem ze względu na błędny numer telefonu i nieprawidłowy adres e-mail Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

9.Z momentem wysłania Klientowi „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą.

10.Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za Produkty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Operatorem płatności jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068. Po opłaceniu zamówienia nastąpi powrót na stronę Sklepu.

11.Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzymuje na wskazane konto e-mail „Potwierdzenie Zamówienia” wraz z linkiem do pobrania Produktu lub z załączonym Produktem – dotyczy Produktów mających formę elektroniczną.

12.W przypadku Produktów mających formę elektroniczną (e-booki, kursy online, wykłady, nagrania itp.) Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – w związku z tym, w tym wypadku Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

13.W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Produktu.

14.Z momentem wysłania Klientowi „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia” Umowę traktuje się za zawartą.

15.Do prawidłowego korzystania z niektórych zakupionych w Sklepie Produktów i Usług niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na odczytywanie plików PDF. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub niepełną możliwość korzystania z Produktów lub Usług z uwagi na niezainstalowanie lub nieprawidłowe działanie niezbędnych do tego programów.

16.Produkty są chronione prawem autorskim. W przypadku e-booków Klient nabywa licencję uprawniającą do pobrania i wyświetlania e-booka. Zakup e-booka nie uprawnia do jego dalszej odsprzedaży, ani innego płatnego lub nieodpłatnego przekazywania osobom innym niż Kupujący.

17.Czas realizacji Zamówienia Produktów wynosi od 1 do 9 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy do momentu dotarcia przesyłki na adres wskazany przez Klienta lub przesłania Produktu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, w zależności od wybranego sposobu dostawy i przewoźnika.

18.Sprzedawca wraz z Produktami dostarcza Klientowi fakturę VAT. Koszty dostawy są uwzględniane na fakturze VAT.

19.Dostawa zamówionych Produktów odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Sposób i koszty dostawy poza granice Polski w przypadku większych zamówień (których waga przekracza 4 kg ) są ustalane indywidualnie – w tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przed złożeniem zamówienia. Dostawa zamówionych Produktów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się przesyłką kurierską. Nie dotyczy to Produktów w formie elektronicznej, które są wysyłane na adres e-mail wskazany przez Klienta.

20.Klient przy odbiorze zakupionego Produktu, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowań zewnętrznych przesyłek.

21.W razie stwierdzenia przez Klienta jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki lub powstania przypuszczenia ingerencji osób trzecich w przesyłkę, Klient w celu skutecznego zgłoszenia reklamacji nie przyjmuje przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami określonymi przez firmę kurierską.

V REKLAMACJE

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(1) Kodeksu cywilnego oraz art. 638 KC.

2.Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji.

3.W przypadku niezgodnej z zamówieniem lub Regulaminem realizacji zamówienia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania reklamacji na adres: Natalia Bogubowicz Delicious Place, Krzeptów ul. Jagodowa 32/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, lub drogą e-mailową na adres: deliciousplace@op.pl oraz do przesłania reklamowanego Produktu.

4.W reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia lub faktury VAT, opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z Art. 560 Kodeksu Cywilnego tj. obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

5.W przypadku problemów z funkcjonowaniem Sklepu lub uwagami dotyczącymi realizowanych Usług Klient może skorzystać z postępowania reklamacyjnego. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej na adres: Natalia Bogubowicz Delicious Place, Krzeptów ul. Jagodowa 32/3, 55-080 Kąty Wrocławskie, lub drogą e-mailową na adres: deliciousplace@op.pl i powinna zawierać dokładny opis problemu. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Brak ustosunkowania się do reklamacji w tym terminie oznacza pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Sprzedawca informuje, że Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą może w terminie 14 dni (liczonym od momentu odbioru przesyłki z Produktem) odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres: Natalia Bogubowicz Delicious Place, Krzeptów ul. Jagodowa 32/3, 55-080 Kąty Wrocławskie lub drogą elektroniczną na adres deliciousplace@op.pl. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, na swój koszt, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy. Zakupione produkty należy odesłać na adres: Natalia Bogubowicz Delicious Place, Krzeptów ul. Jagodowa 32/3, 55-080 Kąty Wrocławskie.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy zwrócić Klientowi wszystkie poniesione przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w przypadku, gdy przedmiotem zakupu jest Produkt w postaci cyfrowej, zapisany na nośniku niematerialnym (np. e-book), który za zgodą Klienta został mu dostarczony przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

VII DANE OSOBOWE

1.Sprzedawca, w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania Umowy sprzedaży przetwarza dane Klienta. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

2.Administratorem danych osobowych Klienta jest Natalia Bogubowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Natalia Bogubowicz Delicious Place, Krzeptów ul. Jagodowa 32/3, 55-080 Kąty Wrocławskie

3.Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta chyba, że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem.

4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu na Konto Klienta lub poprzez wysłanie żądania listownie na adres: Natalia Bogubowicz Delicious Place, Krzeptów ul. Jagodowa 32/3, 55-080 Kąty Wrocławskie. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania.

5.Klient przyjmuje do wiadomości, że po złożeniu zamówienia do czasu jego realizacji, niezależnie od zgłoszenia żądania usunięcia danych zgodnie z ust. 4, Sprzedawca zachowuje prawo do przetwarzania tych danych osobowych, które są konieczne do realizacji zawartej Umowy i otrzymania płatności z tytułu sprzedanych Produktów.

6.Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w „Polityce prywatności” dostępnej w Serwisie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2021r.

2.Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

3.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego.

4.Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, gdzie można go pobrać oraz sporządzić jego wydruk.

5.Sprzedawca dopuszcza zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany form płatności i zmiany sposobów dostawy. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl